Przeskocz do treści

Konkursy


ROK SZKOLNY 2023/2024


Konkursie e-learningowym pt.:”Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Placówka Terenowa KRUS w Kartuzach zaprasza do udziału w konkursie e-learningowym pt.:"Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy". Do wygrania hulajnoga.

Z poważaniem
Artur Sikora
Samodzielny inspektor

Plakat kursu e-learning 2023 druk
Zasady-przyznawania-hulajnog-2023
Formularz_zgłoszeniowy losowanie_hulajnóg
www.krus.gov.pl


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „Najpiękniejszy różaniec”

Cele konkursu
Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci, budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi.
Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas I – III.
Temat konkursu
Tematem konkursu jest wykonie różańca dowolna techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych suchych materiałów (np.: korki, makaron, włóczki, chrupki, rodzynki, muszelki, filc, fasolki oraz wiele innych) i pomysłów na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność.
Termin
Wykonane różańce należy składać u wychowawców klas do 16.10.2023 roku. Każdy różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.
Ocena prac
Z dostarczonych różańców przez dzieci, powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.10.2023 roku.

Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

Organizatorzy: Ks. Marek Labudda, Wioletta Reclaw, Edyta Knitter-Klasa.


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

1. Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mściszewicach.
2. Cele konkursu:
• Rozbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży osobą Papieża- Polaka.
• Ukazanie Jana Pawła jako wzorca osobowego i autorytetu dla dzieci i młodzieży,
• Przybliżenie życiorysu i głównych elementów nauczania Karola Wojtyły- Jana Pawła II,
• Popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Jana Pawła II
• Pielęgnowanie pamięci o świętym Janie Pawle II.
3. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII.
• I kategoria klasy IV- VI
• II kategoria klasy VII- VIII

Konkurs zostanie przeprowadzony 18.10.2023 r. o godzinie 10:00.,

Szczegóły_regulamin-szkolnego-konkursu-JPII 2023


Konkurs pt.: "Czytam, bo lubię"

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs czytelniczo-fotograficzny dla klas IV-VII pt.: "Czytam, bo lubię". Żeby wziąć udział w konkursie należy zrobić ciekawe zdjęcie miejsca, w którym lubicie czytać. Może to być nad jeziorem, w lesie, w autobusie.
Zdjęcia można przesyłać na messengera do pani Tamary Walczak-Lubińskiej
do dnia 22.09.2023 r.


ROK SZKOLNY 2022/2023


Regulamin trzy etapowego konkursu wiedzy o Janie Pawle II

W tym roku obchodzimy 102 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II - naszego Patrona. Nasz kochany Ojciec Święty, Papież Polak, Święty Jan Paweł II był niezwykłym Człowiekiem. Jego życie, pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi. Z tej okazji postanowiliśmy uczcić jego pontyfikat konkursem:

„102 pytania na 102 rocznicę urodzin JPII”

ETAP POWIATOWY
Szkoły zgłaszają uczniów do Konkursu
do 13 października 2022 r.

Konkurs odbędzie się
19 października 2022 r., godz. 10:00
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściszewicach, ul. Szkolna 5.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ETAPU SZKOLNEGO I GMINNEGO w regulaminie w załączniku.

W załączniku regulamin, karta zgłoszenia i pytania z których należy się przygotować. Zachęcamy do pielęgnowania pamięci o Świętym Janie Pawle II, zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat życia, pielgrzymek, twórczości i nauczania, aby na zawsze pozostał w naszych myślach i sercach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice i Zespół Szkół w Mściszewicach.

Regulamin gminnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II.doc
Regulamin gminnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II.pdf

Regulamin powiatowego konkursu + karta zgłoszenia.doc
Regulamin powiatowego konkursu + karta zgłoszenia.pdf
ZESTAW PYTAŃ NA KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II
„102 pytania na 102 rocznicę urodzin JPII”.doc

ZESTAW PYTAŃ NA KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II
„102 pytania na 102 rocznicę urodzin JPII”.pdf

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną
o Janie Pawle II naszym Patronie

Cele konkursu:

* Przybliżenie życia i działalności papieża Jana Pawła II – naszego Patrona
* Rozbudzenie wrażliwości, postaw tolerancji i zdolności do empatii
* Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologia informacyjną
* Kształtowanie umiejętności właściwego doboru informacji

Adresaci:

* Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściszewicach

Zasady uczestnictwa w konkursie:

* Uczestnik konkursu samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną składającą się z 15 - 20 slajdów.
* Praca nie może naruszać praw autorskich.
* Tematem pracy jest pokazanie życia i pracy duszpasterskiej Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II.
* Pracę konkursową należy przesłać na adres e-mailowy szkola.msciszewice@onet.pl w formacie pozwalającym na odtworzenie jej w programie Power Point.
* W prezentacji należy zamieścić informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych (bibliografia).
* W prezentacji uczestnik konkursu podaje imię i nazwisko oraz klasę.
* Prace konkursowe należy przesłać do 16 października 2022 r. na wyżej podany adres z opisem w temacie „Konkurs - Jan Paweł II”.
* Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody ufundowane przez organizatorów.
* Informacje o wynikach konkursu podane będą na stronie internetowej szkoły zsmsci-szewice.pl. Wręczenie nagród 22 października 2022 r.

Kryteria oceny prac:

* zgodność zawartości prezentacji z tematem konkursu
* twórcze podejście i kreatywność w ujęciu treści
* poprawność merytoryczna
* bogactwo zastosowanych narzędzi i efektów
* ogólny wyraz artystyczny pracy

Zadanie publiczne pn. „św. Jan Paweł II naszym wzorem” jest realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice wspólnie z Zespołem Szkół w Mściszewicach. Zadanie to jest współfinansowane przez Powiat Kartuski i Gminę Sulęczyno.


ROK SZKOLNY 2021/2022


Szkolny konkurs wiedzy o liczbie π

Dnia 14 marca 2022 roku o godzinie 14:10
w sali nr 5
odbędzie się

„Szkolny Konkurs Wiedzy o liczbie π"

w dwóch kategoriach:
Klasy IV – VI
i klasy VII -VIII

Wszystkie odpowiedzi na pytania, które znajdą się w teście znajdziecie
na stronie internetowej: https://zwrot.cz/2021/03/dzis-swieto-liczby-pi/

Wszystkich chętnych zapraszamy.
Czekają dyplomy i nagrody.
Organizatorzy:
Mirosława Warmowska
Wojciech Warmowski


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

§ 1 CELE KONKURSU
• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU
Zespół Szkół w Mściszewicach, ul. Szkolnej 5, 83-321 Mściszewice.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Sulęczyno.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:

grupa I – uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej,
grupa II – uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

§ 4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
• W konkursie może wziąć udział każda klasa od IV – VIII SP oraz w II kategorii każdy uczeń klas IV-VIII szkoły podstawowej.

KONKURS POLEGA NA:
I kategoria w dwóch grupach wiekowych drużynowo – przygotowanie i wykonanie gazetki ściennej, poglądowej w swojej klasie lub innym miejscu na temat kultury zachowania w sieci. Zdjęcie gazetki z podaniem szkoły i klasy, która ją wykonała proszę przesłać do 7.02.2022 roku
na adres e-mailowy miroslawawarmowska@gmail.com

II kategoria w dwóch grupach wiekowych indywidualnie – stworzenie scenki w programie Scratch3 promującej kulturę zachowania w sieci. Plik z podaniem imienia i nazwiska autora, klasy
i szkoły proszę przesłać do 7.02.2022 roku na adres e-mailowy miroslawawarmowska@gmail.com

We wszystkich kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe za trzy kolejne miejsca, wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

§ 5 KOMISJA POWOŁANA W SZKOLE BĘDZIE OCENIAŁA PRACE POD KĄTEM:
• Pomysłowości i oryginalności
• Kreatywności i stopnia trudności
• Zgodności z tematem

§ 6 TERMIN i ADRES NADSYŁANIA PRAC:
Prace w formie elektronicznej proszę wysłać na adres miroslawawarmowska@gmail.com

do 7 lutego 2022 roku.

§ 7 WYNIKI KONKURSU
O wynikach i terminie rozdania nagród powiadomimy telefonicznie.
Rozdanie nagród nastąpi przed rozpoczęciem ferii zimowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników podanych na pracach na potrzeby prowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane
w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności ogłaszania jego wyników).


ROK SZKOLNY 2020/2021


Konkurs DBI 2021

Zapraszamy wszystkich uczniów Gminy Sulęczyno do udziału w konkursach
Dzień Bezpiecznego Internetu 2021.
Szczegóły w regulaminie
_Regulamin-konkursu DBI 2021
pdf_Regulamin-konkursu DBI 2021


Konkurs "Nie wyrzucaj - wykorzystaj"


Konkurs "Bezpieczne Ferie 2021"

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w konkursie pt. ”Bezpieczne ferie”.
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy dotyczącej szeroko pojętego bezpiecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu i zabaw w okresie ferii zimowych.
Wszystkie pomysły będą przyjęte, pełna dowolność. Promujemy wszystkie talenty.
Może to być prezentacja multimedialna, grafika, rysunek, praca malarska, rzeźba, zdjęcie, wiersz, opowiadanie i inne.
Cele konkursu:
• Propagowanie bezpiecznego wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych
• Jak można bezpiecznie i zdrowo wypoczywać, aby nie narazić siebie oraz innych na niebezpieczeństwa
• Prezentowanie ciekawych technik wyrazu i zachęcenie do konstruktywnego działania i doskonalenia własnych umiejętności i talentów.
Termin do:
Prace w formie multimedialnej proszę przesłać na adres miroslawawarmowska@gmail.com
Prace plastyczne i inne przekazać do sekretariatu szkoły do 22 stycznia 2021 roku
Kategorie:
1. Klasy 1-3
2. Klasy 4-6
3. Klasy 7-8
Komisja powołana w szkole będzie oceniała prace pod kątem:
• Pomysłowości i oryginalności
• Kreatywności i stopnia trudności
• Zgodności z tematem

Najlepsze prace w każdej kategorii będą nagrodzone dyplomem i nagrodą rzeczową.
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej szkoły do 29 stycznia 2021 r.

Organizatorzy: Mirosława Warmowska, Wojciech Warmowski


Ogólnopolski Konkurs "Zabawka edukacyjna"

Informacje Ogólne.
Ogólnopolski Konkurs „Zabawka Edukacyjna” | edycja 2020/2021
Organizator:
• Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Łodzi
Współorganizatorzy:
• Politechnika Łódzka
• Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi – Planetarium Pomorska
Zainaugurowany w roku szkolnym 2012/2013 Ogólnopolski Konkurs Zabawka Edukacyjna z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Coraz wyższy jest również poziom prezentowany przez jego uczestników. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci szkół podstawowych przedmiotami przyrodniczymi oraz matematyką i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności. Dzięki pracy w grupach oraz publicznej prezentacji jej wyników uczestnicy konkursu rozwijają niezbędne w życiu społecznym kompetencje (m.in. współpraca, planowanie, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem) i nawiązują nowe kontakty z osobami o podobnych zainteresowaniach.
Uczestnikami konkursu są 3-osobowe zespoły, składające się z uczniów szkół podstawowych, zgłoszone przez nauczyciela bloku matematyczno-przyrodniczego uczącego w danej szkole. Ich zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu zabawki edukacyjnej – konstrukcji ruchomej lub interaktywnej, wykorzystującej w swoim działaniu prawa fizyczne, chemiczne lub matematyczne. Finał 3-etapowego odbędzie się na przełomie kwietnia i maja (najpóźniej do dnia 10.05.2021r.) na terenie Politechniki Łódzkiej. Uczestnicy zaprezentują skonstruowane przez siebie zabawki przed komisją konkursową i publicznością, objaśniając zasadę ich działania oraz wykorzystane w nich prawa przyrody.
Patronat honorowy nad Konkursem sprawują:
• Prezydent Miasta Łodzi,
• Łódzki Kurator Oświaty,
• Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
• Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi,
• Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii – Oddział w Łodzi,
• Microsoft.

Zachęcamy do zapoznania się z pracami wszystkich finalistów ostatniej edycji na oficjalnym fanpage: https://www.facebook.com/Zabawka-Edukacyjna-256316268144235/.
Więcej informacji na stronie: www.zabawkaedukacyjna.strefa.pl

Regulamin

Ogólnopolski Konkurs Zabawka Edukacyjna


GMINNY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ „WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA”

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia, oświadczenie

UWAGA!

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 12 grudnia 2020 r. na adres mailowy: szkola.msciszewice@onet.pl w celu wyłonienia w etapie szkolnym prac, które zostaną wysłane do Szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym.


X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia


XXV Pomorski Konkurs Plastyczny "Jesień na Kaszubach"

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach ogłasza XXV edycję Pomorskiego Konkursu Plastycznego "Jesień na Kaszubach".

1. Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa Pomorza, popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, kształtowania jego fauny i flory na terenie Ziemi Kaszubskiej, ujęte w różne formy plastyczne.

2. Format prac dowolny, techniki plastyczne: rysunek i malarstwo (kredki, farby plakatowe, akwarele, akryle, farby olejne, pastele suche i olejne).

3. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: do 6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat.

4. Każdy uczestnik może wykonać dwie prace.

5. Prace plastyczne należy składać w świetlicy u p. Agnieszki Zaworskiej lub u p. Małgorzaty Łukaszczyk do 19 października 2020 r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,MÓJ WYMARZONY LIZAK" – 2020

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,MÓJ WYMARZONY LIZAK" – 2020

Organizatorzy: MUZEUM LIZAKA w Jaśle oraz ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 w Jaśle

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.

2. Cele konkursu:
- zainteresowanie dzieci tematyką dziedzictwa przemysłu spożywczego na bazie powstałego w Jaśle MUZEUM LIZAKA,
- rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,
- promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych,
- prezentacja twórczości dziecięcej.

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych) i tylko w formacie A4. Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac!

4. PRACE SKŁADAMY W ŚWIETLICY U P. AGNIESZKI ZAWORSKIEJ W TERMINIE DO 27.11.2020 r.

5. Komisja konkursowa dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria - uczestnicy w wieku od 3 do 6 lat
II kategoria - uczestnicy w wieku od 7 do 10 lat
III kategoria - uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat.

6. Kryteria oceny prac: estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy, inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość, samodzielne wykonanie.

7. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie https://www.facebook.com/muzeumlizaka/ lub http://www.uschabińskiej.pl/muzeum_lizaka.html po 18.12.2020 r.

8. NAGRODY!!!!!! Każdy uczestnik konkursu za wykonaną pracę otrzyma DYPLOM oraz bezpłatny BILET WSTĘPU do Muzeum!!!! Ponadto w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana NAGRODA GŁÓWNA tj.: BEZPŁATNY wstęp całej grupy/klasy Laureata konkursu do MUZEUM LIZAKA, połączony z wyrobem własnych lizaków oraz OBIADEM w Restauracji „u Schabińskiej” Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w MUZEUM LIZAKA!

WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZY DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŚWIĘCONY TEMATYCE UNIJNEJ PN. „TU JEST MOJE MIEJSCE – POMORSKIE!”

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Pomorskie

2. Konkurs organizowany jest w kategorii wiekowej dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat.

3. Uczestnicy konkursu prezentują najciekawsze zdjęcia przedstawiające zmiany jakie zaszły na terenie obszarów wiejskich województwa pomorskiego, dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej.

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę, aby zgłoszone przez niego zdjęcie było wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora.

5. W konkursie oceniane będzie wyłącznie zdjęcie spełniające następujące kryteria:
a) fotografia musi być zapisana w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, plik fotografii nie może przekraczać 10 MB pamięci,
b) fotografia nie może zawierać żadnych elementów ograniczających pole fotografii, w szczególności: logo, data, podpis itp.,
c) zgłaszana fotografia nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, musi być wolna od wad prawnych, a jej treść musi być zgodna z prawem,
d) uczestnik Konkursu posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczania na stronach internetowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
e) nie dopuszcza się fotomontaży, kolaży, łączenia elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania),
f) fotografia nosząca znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź elektronicznej zostanie zdyskwalifikowana.

6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 fotografię/zdjęcie.

7. Fotografia musi posiadać: tytuł, opis zdjęcia w tym wskazanie miejsca wykonania /zrobienia zdjęcia, rok, w którym zostało wykonane zdjęcie. Dane te wpisywane są w Formularzu zgłoszeniowym w odpowiedniej rubryce (formularz do nabycia w świetlicy szkolnej).

8. Fotografia wraz z informacją na temat zgłaszanej fotografii tj.: imienia i nazwiska autora zdjęcia, tytułu zdjęcia, należy złożyć w terminie do 9 października 2020 roku w świetlicy u p. Agnieszki Zaworskiej.


ROK SZKOLNY 2019/2020


Szkolny konkurs wiedzy o liczbie π

Dnia 13 marca 2020 roku o godzinie 9:45
w sali komputerowej
odbędzie się

„Szkolny Konkurs Wiedzy o liczbie π"

w dwóch kategoriach:
Klasy IV – V
i klasy VI -VIII

Wszystkie odpowiedzi na pytania, które znajdą się w teście znajdziecie
na stronach internetowych:
1. http://www.math.edu.pl/liczba-pi
2. http://pidirect.pl/

3. https://fajnepodroze.pl/liczba-pi-ciekawostki/

Wszystkich chętnych zapraszamy.
Czekają dyplomy i nagrody.
Organizatorzy:
Mirosława Warmowska
Wojciech Warmowski


Zaproszenie do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Zaproszenie_https://www.youtube.com/watch?v=R2r3U9BI6fo&feature=youtu.be
Regulamin_Regulamin_konkursu_plastycznego_2020


GMINNY KONKURS DBI 2020

Regulamin gminnego konkursu DBI 2020 do pobrania

„Dzień Bezpiecznego Internetu"

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

§ 1 CELE KONKURSU
• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania
z portali internetowych, korzystania z sieci.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
komputerową.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji
z poszanowaniem praw autorskich.

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Mściszewicach
z siedzibą przy ul. Szkolnej 5, 83-321 Mściszewice.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Sulęczyno.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:
grupa I – uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej,
grupa II – uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.
Prace powinny być przygotowane indywidualnie.

§ 4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
• W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas IV-VIII szkoły podstawowej.
• Konkurs polega na wykonaniu:
I kategoria w dwóch grupach wiekowych - przedmiotu użytkowego
z zużytego sprzętu lub akcesorii komputerowych typu płyty CD, klawiatura,
płyta główna itp.
II kategoria w dwóch grupach wiekowych - przedmiotu dekoracyjnego z zużytego sprzętu lub akcesorii komputerowych typu płyty CD, klawiatura, płyta główna itp.
Każda praca powinna być podpisana oraz zawierać poniższe informacje:
- kategorię,
- imię i nazwisko,
- nazwę i adres szkoły,
- klasę,
- imię i nazwisko opiekuna.

• We wszystkich kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe za trzy kolejne miejsca oraz nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

§ 5 KRYTERIA OCENIANIA:
• poprawność tematyczną (0-10)
• pomysł i atrakcyjność (0-10)
• estetyka wykonania (0-10)

§ 6 TERMIN i ADRES NADSYŁANIA PRAC:
Prace konkursowe proszę dostarczyć osobiście lub drogą pocztową
do 10 lutego 2020 roku,

Zespół Szkół w Mściszewicach
ul. Szkolna 5
83-321 Mściszewice, woj. pomorskie
Mirosława Warmowska, Wojciech Warmowski

§ 7 WYNIKI KONKURSU
O wynikach i terminie rozdania nagród powiadomimy telefonicznie.
Rozdanie nagród nastąpi podczas apelu na hali sportowej
w Zespole Szkół w Mściszewicach w drugiej połowie lutego.

Zainspiruj się: Pomysły DBI recykling


KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA KLAS V-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pt: „Piramida zdrowia – siła diety”

Regulamin konkursu, zgoda, RODO

AKTUALNA PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA


Gminny Konkurs plastyczny dla klas IV-VIII „Plakat promujący matematykę”

Gminny Konkurs plastyczny dla klas IV-VIII „Plakat promujący matematykę”

Regulamin gminnego konkursu na przygotowanie pracy plastycznej promującej matematykę.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII Szkół Podstawowych z Gminy Sulęczyno.
Konkurs trwa

od 02.09.2019 r. do 09.10.2019 r.

Każdy uczestnik może przekazać tyko jedną pracę samodzielnie wykonaną.
Prace grupowe nie będą brane pod uwagę.

1. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa im. Jan Tryby w Węsiorach

2. Warunki konkursu
• Prace indywidualne z poszczególnych klas, z dołączoną metryczką: klasa, szkoła, imię i nazwisko ucznia oraz wychowawcy, nr telefonu;
• Plakat wykonany techniką dowolną- format co najmniej A4;
• Tematyka pracy powinna odnosić się do zagadnień matematycznych, promować matematykę jako ważną dziedzinę nauki lub osiągnięcia polskich matematyków, przedstawiać wykorzystanie matematyki w różnych dziedzinach życia lub nauki.
• Prace plastyczne należy składać lub przesłać (decyduje data stempla pocztowego) do organizatora na adres Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach ul. Kartuska 1, 83-320 Sulęczyno

do dnia 09. 10. 2019 r.

3. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych Gminy Sulęczyno.
Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach:
- klasy IV-VI
- klasy VII-VIII

Szczegóły regulaminu_Gminny Konkurs na plakat promujący matemetykę


IX Konkurs szkolny na najpiękniejszy różaniec

Zespół Szkół w Mściszewicach ogłasza konkurs szkolny na najpiękniejszy różaniec wykonany dowolną techniką z najróżniejszych materiałów.

Gotowe różańce należy składać u opiekuna świetlicy szkolnej, p. Teresy Klasa do 7.10.2019 r.
Ocena prac nastąpi do 17.10.2019 r.

Regulamin_konkurs

Zachęcamy do udziału w konkursie.


ROK SZKOLNY 2018/2019


IX Międzyszkolny Konkurs o Henryku Sienkiewiczu

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie serdecznie zaprasza na

IX Międzyszkolny Konkurs o Henryku Sienkiewiczu

Uczniów kl. V i VI zapraszamy na konkurs wiedzy i konkurs na prezentację multimedialną, zaś uczniów kl. IV i VI na konkurs plastyczny.

• finał konkursu odbędzie się 17 maja 2019 r. (piątek)
o godz. 900 w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie;

do 07.05.2019 r. należy przesłać prace plastyczne, prezentacje multimedialne i zgłoszenie na konkurs wiedzy

Szczegóły regulaminu Konkursu o Henryku Sienkiewiczu


ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY - POMAGAJĄC INNYM - POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE

Nasza szkoła włączyła się w poniżej opisaną akcję zbierania zużytych telefonów komórkowych, dlatego prosimy uczniów, rodziców i nauczycieli o aktywne włączenie się w akcję i pomoc w zbieraniu telefonów.
Zużyte telefony bez kart pamięci i baterii proszę przynosić do opiekunów akcji tj. pani Tamary Walczak-Lubińskiej i pani Mirosławy Warmowskiej.

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji Dzień Ziemi 2019, zapraszamy po raz kolejny do aktywnego uczestnictwa w XII edycji naszego ogólnopolskiego konkursu, tym razem pod hasłem:

ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY - POMAGAJĄC INNYM - POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE

Na czym polega nasz konkurs?
Nasz konkurs polega na zebraniu przez szkołę (np. przez samorząd uczniowski) wśród uczniów starych, używanych, niepotrzebnych telefonów komórkowych w zamian za atrakcyjne nagrody i kupony pieniężne. Telefony po ewentualnej naprawie i usunięciu wszelkich danych mogą trafić do krajów rozwijających się w Afryce i Azji gdzie będą mogły jeszcze przez lata służyć innym dzieciom.

Jakie korzyści ma z tego szkoła?
Przygotowaliśmy trzy rodzaje nagród:
Każda szkoła za każdy kg zebranych telefonów otrzyma 5 zł w postaci kuponów pieniężnych Sodexo.
Każda szkoła za najlepsze przeliczniki (relacje) ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole otrzyma nowoczesne, cyfrowe aparaty fotograficzne.

Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę główną w kwocie 2.000 zł do wyboru spośród nagród przewidzianych w regulaminie konkursu (np. skuter, rower, tablet, ekspres do kawy, sprzęt sportowy, sprzęt RTV, kamera sportowa, monitor, drukarka, gry, zapas papieru do ksero lub równowartość w kuponach Sodexo itp.) do wyboru przez szkołę.

W jaki sposób przystąpić do konkursu?

Wystarczy

do 17 maja 2019

zorganizować w szkole zbiórkę używanych, starych czy niepotrzebnych telefonów komórkowych. Na naszej stronie www.ekophone.pl dostępny jest plakat do pobrania i wydrukowania na drukarce, który można rozwiesić w szkole.
Po zakończeniu zbiórki (do 17 maja) należy wypełnić formularz zgłoszeniowy również dostępny na naszej stronie i wysłać go mailem na adres:

biuro@ekophone.pl
Nasza firma na własny koszt zorganizuje odbiór paczki.

Po zakończeniu konkursu każda szkoła jak do tej pory otrzyma nagrody rzeczowe lub kupony Sodexo.

Z poważaniem,
Leszek Kotyza


X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

CELE KONKURSU::

- poznanie życia, działalności i twórczości Świętego Jana Pawła II,

- upamiętnienie 41 rocznicy pontyfikatu Papieża Polaka,

- zaznajomienie z celem i mottem pielgrzymek Papieża Jana Pawła II,

- umiejętność współzawodnictwa i współdziałania w grupie.

1. MIEJSCE KONKURSU: Zespół Szkół w Mściszewicach

2. DATA KONKURSU: 23 maja 2019 r. o godzinie 12:00

3. ADRESACI KONKURSU: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej
i klasy III gimnazjum

4. ZGŁOSZENIA: każda szkoła może zgłosić dwóch uczniów wyłonionych w szkolnym etapie konkursu do dnia 15 maja 2019 r. telefonicznie lub faksem - Zespoł Szkół w Mściszewicach (58) 684 48 12

5. FORMA REALIZACJI KONKURSU: test wyboru i zadania otwarte

6. CZAS PISANIA: 45 minut

Oceny prac dokona jury wyłonione spośród katechetów-opiekunów przybyłych na konkurs

8. NAGRODY:
- Za zajęcia miejsca I-III - nagrody książkowe
- Dla pozostałych uczestników – upominki

9. ZAKRES WIEDZY: m.in. strona internetowa www.papa.friko.pl w folderze: BIBLIOGRAFIA, DZIEŃ POWSZEDNI, PIELGRZYMKI DO POLSKI. ZWYCZAJE JANA PAWŁA II

ORGANIZATORZY


VI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „O złote pióro Wójta Gminy Sulęczyno 2019”

I. ORGANIZATOR
Organizatorem VI Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego

„O złote pióro Wójta Gminy Sulęczyno 2019”

jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściszewicach i Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.

II. CELE KONKURSU
 pogłębienie znajomości zasad ortograficznych;
 promowanie uczniów najzdolniejszych w zakresie umiejętności ortograficznych;
 wpajanie zasad w rywalizacji „fair-play”;
 integracja szkolnych środowisk edukacyjnych.

III. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Konkurs przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściszewicach w dniu

8 maja 2019r. o godzinie:
 11:00 dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej;
 12:00 dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej;

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie/dostarczenie do dnia
5 kwietnia 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) i pisemnej zgody rodziców ucznia na udział w konkursie oraz na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (zał. nr 2)
na adres:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściszewicach
ul. Szkolna 5,
83-321 Mściszewice,
tel./fax 58 684-48-12
e-mail na adres: zsmsciszewice@onet.eu
lub osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8:00-15:30.

szczegóły regulaminu + załączniki


KONKURS WIEDZY O LICZBIE π

Dnia 14 marca 2019 roku o godzinie 13:15
w sali nr 7 odbędzie się
„Szkolny Konkurs Wiedzy o Liczbie π".
Wszystkie odpowiedzi na pytania, które znajdą się w teście znajdziecie na stronach internetowych:

1. http://www.math.edu.pl/liczba-pi
2. http://pidirect.pl/
zakładki: fakty o liczbie π i ciekawostki o liczbie π

Wszystkich chętnych zapraszamy.
Czekają dyplomy i drobne upominki.
Organizatorzy:
Mirosława Warmowska
Wojciech Warmowski


„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU na przygotowanie prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej pod hasłem DBI 2019.

Konkursy polegają na:
I. Opracowaniu i wykonaniu prezentacji multimedialnej na temat promocji pozytywnych zastosowań internetu lub na temat promocji tolerancji oraz tworzenia kultury zrozumienia w sieci.
II. Przygotowaniu pracy plastycznej dowolną techniką, formatu A3 na temat promocji pozytywnych zastosowań internetu lub na temat promocji tolerancji oraz tworzenia kultury zrozumienia w sieci.

Regulamin_Regulaminy konkursu DBI

ORGANIZATOR: Zespół Szkół w Mściszewicach


„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”.

KONKURS MATEMATYCZNY "NAJCIEKAWSZA BRYŁA"
LUB "WYSZYWANKA MATEMATYCZNA"
zorganizowany w ramach Programu mPotęga realizowanego
w Zespole Szkół w Mściszewicach pod nazwą KLUB MATEMATYKÓW

Organizator:
Zespół Szkół w Mściszewicach
ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice
tel. 58 684 48 12
e-mail: zsmsciszewice@onet.eu
www.zsmsciszewice.pl

Terminy:
Dostarczenie prac do 30 listopada 2018
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas "Wieczoru z mPotęgą", na podsumowaniu dokonań Projektu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie rozdania nagród.

Szczegóły konkursu:

• Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez wypowiedź plastyczną, rozwijanie kreatywności twórczej uczniów, przełamywanie niechęci do matematyki.
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klasy siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum z terenu Gminy Sulęczyno, którzy wykonają bryłę matematyczną lub wyszywankę matematyczną
• Udział w konkursie polega na przygotowaniu bryły przestrzennej lub wyszywanki matematycznej (prosimy, aby wyszywanki matematyczne były naklejone na kartki formatu A4)
• Autorem pracy może być tylko jedna osoba
• Uczestnicy podpisują bryły na doczepionej kartce a wyszywanki "na odwrocie" swoje prace podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
- BRYŁA PRZESTRZENNA
- WYSZYWANKA MATEMTYCZNA
W każdej kategorii zostaną przyznane I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
• Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury, powołane przez organizatorów, według ustalonych kryteriów: stopnia trudności, pomysłowości, estetyki wykonania
• Do pracy dołączają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik do regulaminu)

ZGODA-NA-UDZIAŁ-W-KONKURSIE-ORAZ-NA-PRZETWARZANIE-DANYCH-OSOBOWYC-bryła-wyszywanka.docx

KONKURS MATEMATYCZNY "MOZAIKA Z WIELOKĄTÓW FOREMNYCH"
zorganizowany w ramach Programu mPotęga realizowanego
w Zespole Szkół w Mściszewicach pod nazwą KLUB MATEMATYKÓW

Organizator:
Zespół Szkół w Mściszewicach
ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice
tel. 58 684 48 12
e-mail: zsmsciszewice@onet.eu
www.zsmsciszewice.pl

Terminy:
Dostarczenie prac do 30 listopada 2018 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas "Wieczoru z mPotęgą", na podsumowaniu dokonań Projektu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie rozdania nagród.

Szczegóły konkursu:

• Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez wypowiedź plastyczną, rozwijanie kreatywności twórczej uczniów, przełamywanie niechęci do matematyki.
• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klasy siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum z terenu Gminy Sulęczyno, którzy wykonają dowolną techniką pracę formatu A 4 (prace innego formatu nie będą brały udziału w konkursie)
• Udział w konkursie polega na przygotowaniu mozaiki z wielokątów foremnych (prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę, prosimy o zwrócenie uwagi , że mozaika ma być z wielokątów foremnych - nie dowolnych)
• Autorem pracy może być tylko jedna osoba
• W każdej kategorii zostaną przyznane I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
• Uczestnicy podpisują "na odwrocie" swoje prace podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
• Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury, powołane przez organizatorów, według ustalonych kryteriów: wymogi formalne (praca formatu A4, wielokąty foremne), zgodności z tematyką, pomysłowości, estetyki wykonania
• Do pracy dołączają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik do regulaminu)

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - mozaikaKonkurs „Młodzi Odblaskowi”

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa na drogach szczególnie w okresie jesienno-zimowym 1 września po raz 9 ruszyła ogólnopolska akcja Odblaskowi.pl. Akcja ma na celu edukowanie i wdrażanie pozytywnych nawyków wśród pieszych. W tym roku Odblaskowy Patrol dotarł już do 7 miast a, dotrze jeszcze do 8 m.in. Bydgoszczy, Poznania, Gdańska czy Wrocławia. Na uczestników wydarzeń organizowanych w ramach kampanii czeka wiele atrakcji: interaktywne zajęcia, gry edukacyjne i najważniejsze – opaski odblaskowe. W Bezpiecznym Miasteczku najmłodsi poznają zasady bezpiecznego ruchu na drodze, uczą się, jak bezpiecznie pokonywać drogę do szkoły.

W związku z dużym zainteresowaniem przedszkoli oraz szkół podstawowych, w ramach kampanii został zorganizowany konkurs, którego głównym celem jest dobra zabawa, kreatywne podejście do problemu bezpieczeństwa na drodze oraz pogłębienie umiejętności pracy w zespole.

Terminy
Film konkursowy wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniami rodziców należy dostarczyć do 19 listopada 2018 r. do godz. 12.00 na adres mailowy konkurs@odblaskowi.pl

Więcej informacji na stronie www.odblaskowi.pl


Ogólnopolski konkurs z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów:
- 8 klasy szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum
- 3 klasy liceum i 4 klasy technikum

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1) dla 8 klas szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum,
2) dla 3 klasy liceum i 4 klasy technikum.

Prosimy o przekazanie informacji o konkursie dla doradcy zawodowego w szkole.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej www.mam3talenty.edu.pl


Konkurs na wykonaniu prezentacji multimedialnej o kurhanach i kamiennych kręgach pt. „Dobra kultury”.

Celem projektu jest promocja i uświadomienie społeczności, że należy „zadbać o kurhany i kamienne kręgi”, zwiększenie świadomości kulturalnej i historycznej wśród społeczności szkolnej i mieszkańców całego Powiatu Kartuskiego. Ochrona i promocja dóbr kultury jakimi są zapewne np. kurhany znajdujące się w „Nekropolii Łużyckiej” w Mściszewicach oraz innych cennych dóbr kultury znajdujących się na terenie całego Powiatu Kartuskiego.

Prezentacje multimedialne będą oceniane przez Jury według następujących kryteriów:
- wartość artystyczna,
- zgodność z tematem konkursu,
- oryginalne spojrzenie na znaczenie w/w dóbr kultury w przeszłości i teraźniejszości,
- jakość techniczna,
- spełnienie wymogów formalnych.
Prezentacja powinna trwać do 15 min.
W treści należy się odnieść do kurhanów i kamiennych kręgów z całego Powiatu Kartuskiego z czasów ich powstania i czasu teraźniejszego.

TERMIN

Pracę należy nagrać na płytę CD i podpisaną z imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą swojej szkoły w zaklejonej kopercie z dopiskiem „DOBRA KULTURY” przesłać na adres:
Zespół Szkół w Mściszewicach, ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice do dnia 30.09.2018 r.

Przewiduje się trzy nagrody główne i około 10 wyróżnień za przesłane prace:
1 nagroda wartości ok. 300zł
2 nagroda wartości ok. 200zł
3 nagroda wartości ok. 100zł

Szczegóły_Regulamin

Zadanie publiczne pt. „Zadbaj o kurhany” jest finansowane przez Gminę Sulęczyno w ramach pozyskanego grantu przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice.