Przeskocz do treści

Konkursy


ROK SZKOLNY 2017/2018


REGULAMIN KONKURSU NA POMOCE DYDAKTYCZNE XXI WIEKU
Regulamin_konkursu_na_pomoce_edycja_XII

Zgłoszenia zawierające temat, przedmiot oraz skład zespołu przyjmuje nauczyciel przedmiotu, do którego adresowana jest pomoc do 15 grudnia 2017 r.
Zgłoszenia uczestników dokonuje nauczyciel przedmiotu drogą mailową do komisarza konkursu, na adres mailowy: marcinszmuniewski@wp.pl do 20 grudnia 2017 r.
Prace należy wykonać do 19 stycznia 2018 r.


REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU na stworzenie planszowej gry matematycznej w gimnazjum i gry matematycznej w szkole podstawowej

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Mściszewicach z siedzibą przy ul. Szkolnej 5, 83-321 Mściszewice.
§ 2 UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa pomorskiego. Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:
grupa I – uczniowie klas IV - VII szkoły podstawowej,
grupa II – dla uczniów klasy II - III gimnazjum.
W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy:
indywidualnie,
lub w grupach - max. 3 osoby w zespole.
§ 3 CELE KONKURSU
• zainteresowanie uczniów matematyką,
• wyzwalanie aktywności matematycznej,
• kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych, naukowych,
• inspirowanie do działań kreatywnych.

§ 4 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:
Tematyka gier matematycznych obejmuje program nauczania matematyki w szkole
podstawowej w kategorii uczniowie klas IV - VII i gimnazjum w kategorii uczniowie II - III gimnazjum.

§ 5 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
• w konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas IV-VII SP i II-III gimnazjum,
• konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu gry matematycznej:
W SZKOLE PODSTAWOWEJ np. domina, puzzli, "małej" gry planszowe, kart, itp.,
W GIMNAZJUM gry planszowej z wybranego jednego działu matematycznego.
• prace można wykonać indywidualnie lub w zespołach dwu lub trzyosobowych,
• dopuszczalne jest korzystanie z podręczników, zbiorów zadań, Internetu, rad innych osób,
• prace przyjęte do konkursu powinny zawierać :
1. Nazwę gry.
2. Zasady jej prowadzenia - instrukcję.
3. Karty prawidłowych odpowiedzi.
4. Model (np. plansze).
5. Wizytówkę wykonawcy lub wykonawców (imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, klasę imię i nazwisko opiekuna).
• prace konkursowe W SZKOLE PODSTAWOWEJ mogą być wykonane dowolną techniką,
• prace konkursowe W GIMNAZJUM będą oceniane w dwóch kategoriach:
1. KATEGORIA prace wykonane techniką komputerową,
2. KATEGORIA prace wykonane techniką plastyczną (rysunek, wyklejanka, inne), instrukcja komputerowo.
• We wszystkich kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe za sześć kolejnych miejsc t.j. od miejsca I do VI oraz nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

§ 6 KRYTERIA OCENIANIA:
• poprawność matematyczna ( 0-10)
• pomysł i atrakcyjność gry (0-10)
• estetyka wykonania (0-10)

§ 7 TERMIN i ADRES NADSYŁANIA PRAC:

Prace konkursowe proszę dostarczyć osobiście lub drogą pocztową

do 10 listopada 2017 roku,

do:
Zespół Szkół w Mściszewicach
ul. Szkolna 5
83-321 Mściszewice, woj. pomorskie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników podanych na pracach na potrzeby prowadzenia Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności ogłaszania jego wyników).


SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC

1. CELE KONKURSU:
Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentu dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielenie się nimi z innymi.

2. UCZESTNICY:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – III SP w Mściszewicach.

3. TEMAT KONKURSU
Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolną techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów (muszelki, fasolki, kasztany, koraliki i inne) i pomysłów na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność.

4. TERMIN
Wykonane różance należy składać w świetlicy szkolnej (u pani W. Chmurzyńskiej i pani T. Klasa) do 16 października 2017 r. Każdy różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy.

Regulamin konkurs


Konkursy wraz z regulaminami - Kuratorium Oświaty w Gdańsku