Przeskocz do treści

Konkursy


ROK SZKOLNY 2017/2018


REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU na stworzenie planszowej gry matematycznej w gimnazjum i gry matematycznej w szkole podstawowej

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Mściszewicach z siedzibą przy ul. Szkolnej 5, 83-321 Mściszewice.
§ 2 UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa pomorskiego. Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:
grupa I – uczniowie klas IV - VII szkoły podstawowej,
grupa II – dla uczniów klasy II - III gimnazjum.
W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy:
indywidualnie,
lub w grupach - max. 3 osoby w zespole.
§ 3 CELE KONKURSU
• zainteresowanie uczniów matematyką,
• wyzwalanie aktywności matematycznej,
• kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych, naukowych,
• inspirowanie do działań kreatywnych.

§ 4 ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:
Tematyka gier matematycznych obejmuje program nauczania matematyki w szkole
podstawowej w kategorii uczniowie klas IV - VII i gimnazjum w kategorii uczniowie II - III gimnazjum.

§ 5 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
• w konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas IV-VII SP i II-III gimnazjum,
• konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu gry matematycznej:
W SZKOLE PODSTAWOWEJ np. domina, puzzli, "małej" gry planszowe, kart, itp.,
W GIMNAZJUM gry planszowej z wybranego jednego działu matematycznego.
• prace można wykonać indywidualnie lub w zespołach dwu lub trzyosobowych,
• dopuszczalne jest korzystanie z podręczników, zbiorów zadań, Internetu, rad innych osób,
• prace przyjęte do konkursu powinny zawierać :
1. Nazwę gry.
2. Zasady jej prowadzenia - instrukcję.
3. Karty prawidłowych odpowiedzi.
4. Model (np. plansze).
5. Wizytówkę wykonawcy lub wykonawców (imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, klasę imię i nazwisko opiekuna).
• prace konkursowe W SZKOLE PODSTAWOWEJ mogą być wykonane dowolną techniką,
• prace konkursowe W GIMNAZJUM będą oceniane w dwóch kategoriach:
1. KATEGORIA prace wykonane techniką komputerową,
2. KATEGORIA prace wykonane techniką plastyczną (rysunek, wyklejanka, inne), instrukcja komputerowo.
• We wszystkich kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe za sześć kolejnych miejsc t.j. od miejsca I do VI oraz nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

§ 6 KRYTERIA OCENIANIA:
• poprawność matematyczna ( 0-10)
• pomysł i atrakcyjność gry (0-10)
• estetyka wykonania (0-10)

§ 7 TERMIN i ADRES NADSYŁANIA PRAC:

Prace konkursowe proszę dostarczyć osobiście lub drogą pocztową

do 10 listopada 2017 roku,

do:
Zespół Szkół w Mściszewicach
ul. Szkolna 5
83-321 Mściszewice, woj. pomorskie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników podanych na pracach na potrzeby prowadzenia Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności ogłaszania jego wyników).


SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC

1. CELE KONKURSU:
Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentu dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielenie się nimi z innymi.

2. UCZESTNICY:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – III SP w Mściszewicach.

3. TEMAT KONKURSU
Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolną techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów (muszelki, fasolki, kasztany, koraliki i inne) i pomysłów na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność.

4. TERMIN
Wykonane różance należy składać w świetlicy szkolnej (u pani W. Chmurzyńskiej i pani T. Klasa) do 16 października 2017 r. Każdy różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy.

Regulamin konkurs


Konkursy wraz z regulaminami - Kuratorium Oświaty w Gdańsku