Przeskocz do treści

Konstytucja 3 Maja

Uczniowie naszej szkoły w dniu 29 kwietnia poprowadzili uroczysty apel.
Aby upamięt­nić ten doniosły fakt w historii Pol­ski przy­gotowali program artystyczny pn. „Niech chwała Twoja wiecznie trwa”. Rozważaniami nad Konstytucją i piosenką pod­kreślili znaczenie Kon­stytucji Majowej dla pań­stwowo­ści pol­skiej. Powagę uroczysto­ści pod­kreśliły sztandary szkolne, galowe stroje, barwy narodowe i przy­gotowane dekoracje na oknach.
Nad przygotowaniem części artystycznej czuwali: pani Ewa Cybula, pani Agnieszka Zaworska i pan Wojciech Warmowski.

GALERIA