Przeskocz do treści

Samorząd Uczniowski

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
na rok szkolny 2023/2024

OPIEKUN SU w roku szkolnym 2023/2024

Pan Andrzej Literski

Przewodnicząca SU

Łucja Malek ucz. klasy VII

Wice-przewodniczący SU

Kornelia Kropidłowska ucz. klasy VII

Skarbnik SU

Paulina Stencel kl. VIII


WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
na rok szkolny 2022/2023

OPIEKUN SU w roku szkolnym 2022/2023

Pan Andrzej Literski

Przewodnicząca SU

Anna Goitowska ucz. klasy VIII

Wice-przewodniczący SU

Franciszek Mielewczyk ucz. klasy VIII

Skarbnik SU

Aleksandr Jóskowski kl. VIII


WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
na rok szkolny 2021/2022

OPIEKUN SU w roku szkolnym 2021/2022

Pan Andrzej Literski

Przewodnicząca SU

Malwina Jóskowska ucz. klasy VIIIb

Wice-przewodnicząca SU

Zofia Borchardt ucz. klasy VIIIb

Skarbnik SU

Patrycja Malek kl. VIIIa


WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
na rok szkolny 2020/2021

OPIEKUN SU w roku szkolnym 2020/2021

Pan Andrzej Literski

Przewodnicząca SU

Zofia Klinkosz ucz. klasy VIII

Wice-przewodniczący SU

Paweł Wiczkowski ucz. klasy VIII

Skarbnik SU

Aleksandra Żalejko ucz. klasy VIII


WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
na rok szkolny 2019/2020

OPIEKUN SU w roku szkolnym 2019/2020

Pan Andrzej Literski

Przewodnicząca SU

Zofia Klinkosz ucz. klasy VII

Wice-przewodnicząca SU

Luiza Bronk ucz. klasy VII

Skarbnik SU

Aleksandra Żalejko ucz. klasy VII

Sekretarz SU

Jakub Bronk ucz. klasy VIII


WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
na rok szkolny 2018/2019

OPIEKUN SU w roku szkolnym 2018/2019

Pan Andrzej Literski

Przewodnicząca SU

Agata Dera ucz. klasy VIII

Wice-przewodnicząca SU

Paulina Spychalska ucz. klasy IIIG

Skarbnik SU

Weronika Mejna ucz. klasy IIIG


WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
na rok szkolny 2017/2018

OPIEKUN SU w roku szkolnym 2017/2018

Pan Andrzej Literski

Przewodniczący SU

Kamil Wenta ucz. klasy IIIG

Wice-przewodnicząca SU

Roksana Brzeska ucz. klasy IIIG

Skarbnik SU

Antoni Kamiński ucz. klasy IIIG


WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
przeprowadzonych 21 września 2016 r.

OPIEKUN SU w roku szkolnym 2016/2017

Pan Wojciech Warmowski

Przewodnicząca SU

Julia Bronk ucz. klasy IIG

Wice-przewodniczący SU

Antoni Kamiński ucz. klasy IIG

Skarbnik SU

Sara Goitowska ucz. klasy IIG

Sara Goitowska, Antoni Kamiński, Julia Bronk


Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściszewicach

Podstawa prawna:
- art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. nr 67, poz. 329
z 1996 ze zmianami)
- Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściszewicach

§1 Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowskim, zwany dalej Samorządem, działa na terenie Szkoły Podstawowej
w Mściszewicach.
2. Samorząd reprezentuje uczniów wobec Dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej.
3. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego.
4. Regulamin Samorządu musi być zgodny ze Statutem Szkoły.

§2 Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego
1. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest poprzez głosowanie powszechne, tajne i bezpośrednie uczniów klas IV-VIII. Każdemu wyborcy przysługuje tylko jeden głos. Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego sami zgłaszają swoją osobę do wyborów.
2. Wybory odbywają się na początku roku szkolnego. Przed wyborami uczniowie kandydujący do Rady przeprowadzają kampanię wyborczą, podczas której prezentują swój program.
3. Niedopuszczalne jest niszczenie plakatów i innych materiałów reklamowych kandydatów oraz jakiekolwiek zniesławianie i oczernianie pozostałych kandydatów.
4. Komisja wyborcza składająca się z członków Samorządu przeprowadza wybory, liczy głosy oraz ogłasza wyniki. Komisja działa pod nadzorem opiekuna Samorządu.

§3 Organy Samorządu
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a) Samorząd klasowy na szczeblu klasowym;
b) Rada Uczniowska na szczeblu szkoły.
2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
a) Przewodniczący;
b) Zastępca;
c) Sekretarz;
d) Członkowie samorządu uczniowskiego
3. Samorząd Uczniowski przeprowadza zebrania w obecności opiekunów Samorządu. Zebrania są protokołowane. W zebraniach mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Uchwały, rady, opinie i wnioski zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Samorząd muszą być zatwierdzone przez Dyrekcję Szkoły.
4. Co najmniej raz w roku Samorząd Uczniowski spotyka się z Dyrekcją Szkoły, przedstawicielami Rady Rodziców, by przedstawić swoje uwagi, spostrzeżenia oraz życzenia dotyczące pracy szkoły.
5. Członka Samorządu można odwołać, jeśli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego, Statut Szkoły lub nie bierze udziału w pracach Samorządu. Członek Samorządu może sam zrezygnować z działalności w Samorządzie. Na miejsce odwołanego członka Samorządu powołuje się kandydata, który w ostatnich wyborach otrzymał kolejno największą ilość głosów lub też ucznia zgłoszonego przed pozostałych członków Samorządu.
6. Pierwsze zebranie Samorządu zwołuje opiekun Samorządu w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.

§4 Opiekun Samorządu Uczniowskiego
1. Opiekuna Samorządu wybierają wszyscy uczniowie szkoły w wyborach tajnych, równych i bezpośrednich. Opiekunem zostaje nauczyciel, który uzyskał większość głosów.
2. Opiekun służy swoją wiedzą, pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu oraz pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami.
3. Kadencja opiekuna trwa jeden rok z możliwością przedłużenia.
4. Samorząd może zgłosić wniosek o odwołanie opiekuna Dyrekcji Szkoły, który zostanie rozpatrzony na najbliższym lub specjalnym posiedzeniu Rady. Opiekun może zostać odwołany przez Dyrektora w wyniku nie wykonywania podjętych przez siebie zadań.

§5 Prawa Samorządu
1. Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do opiniowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
c) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
d) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
e) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
f) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
g) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę szkolnego rzecznika praw ucznia.
§6 Cele Samorządu
1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo we współpracy uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania, wzajemnego wspierania się oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
4. Stwarzanie warunków do aktywności społecznej i samodyscypliny uczniów.

§7 Zadania Samorządu
1. Motywowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
2. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych.
3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły. Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
4. Przedstawianie Dyrekcji Szkoły opinii i potrzeb pozostałych uczniów.
5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
6. Okazywanie szacunku nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły.
7. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
8. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
9. Dbanie o piękno mowy ojczystej.
10. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.

§8 Działalność gospodarcza Samorządu
1. Dochody ze środków przekazanych przez sponsorów.
2. Środki uzyskane przez Samorząd są przeznaczane na nagrody lub dofinansowanie wycieczek.

§9 Postanowienia końcowe
1. Każda klasa powinna zapoznać się z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego.
2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły w bibliotece szkolnej oraz stronie internetowej szkoły.
3. Samorząd może korzystać z udostępnionych przez dyrekcję szkoły środków przekazywania informacji, takich jak szkolny radiowęzeł, tablica ogłoszeń itp.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu oraz Radą Samorządu.

Opracowanie:
Opiekun SU