Przeskocz do treści

Samorząd Uczniowski

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
na rok szkolny 2019/2020

OPIEKUN SU w roku szkolnym 2019/2020

Pan Andrzej Literski

Przewodnicząca SU

Zofia Klinkosz ucz. klasy VII

Wice-przewodnicząca SU

Luiza Bronk ucz. klasy VII

Skarbnik SU

Aleksandra Żalejko ucz. klasy VII

Sekretarz SU

Jakub Bronk ucz. klasy VIII

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
na rok szkolny 2018/2019

OPIEKUN SU w roku szkolnym 2018/2019

Pan Andrzej Literski

Przewodnicząca SU

Agata Dera ucz. klasy VIII

Wice-przewodnicząca SU

Paulina Spychalska ucz. klasy IIIG

Skarbnik SU

Weronika Mejna ucz. klasy IIIG


WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
na rok szkolny 2017/2018

OPIEKUN SU w roku szkolnym 2017/2018

Pan Andrzej Literski

Przewodniczący SU

Kamil Wenta ucz. klasy IIIG

Wice-przewodnicząca SU

Roksana Brzeska ucz. klasy IIIG

Skarbnik SU

Antoni Kamiński ucz. klasy IIIG


WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
przeprowadzonych 21 września 2016 r.

OPIEKUN SU w roku szkolnym 2016/2017

Pan Wojciech Warmowski

Przewodnicząca SU

Julia Bronk ucz. klasy IIG

Wice-przewodniczący SU

Antoni Kamiński ucz. klasy IIG

Skarbnik SU

Sara Goitowska ucz. klasy IIG

Sara Goitowska, Antoni Kamiński, Julia Bronk


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zespół Szkół w Mściszewicach

Nowelizacja wrzesień 2015.

Zatwierdzony 29.09.2015 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

§1

Celem samorządu uczniowskiego jest:

1. Uczestnictwo uczniów samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów
i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności a jednostki
i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§2

Do zadań samorządu należy:

1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w regulaminie uczniowskim.
2. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnienie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki.
4. Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym do zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne.
6. Organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac społecznie-użytecznych w środowisku.
7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykających trudności
w szkole, w towarzystwie rówieśniczym i rodzinnym.
8. Dbanie - w całokształcie swej działalności – o dobre imię i honor szkoły,
kultywowanie i wzbogacanie jej tożsamości.

§3

Uprawnienia samorządu obejmują;

1. Przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
2. Wyrażenie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
3. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag i opinii do władz szkoły o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary.
4. Udział przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady rodziców dotyczących spraw wychowawczych
i opiekuńczych.
5. Wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego
nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej.
6. Dysponowanie w porozumiewaniu z opiekunem funduszami będącymi
w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

§4

Zasady i tryb wyborów rady samorządu uczniowskiego:

1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania.
2. Po upływie roku odchodzące prezydium zobowiązane jest rozpisać nowe wybory.
3. Rada samorządu (prezydium) składa się z przewodniczących samorządów klasowych oraz przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika wyłonionych w demokratycznych i tajnych wyborach.
4. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły, będący uczniem klas I - III gimnazjum i nie sprawiający kłopotów wychowawczych.
5. Każda klasa typuje trzech Kandydatów – mogą to być również członkowie rady klasowej.
6. W skład komisji wyborczej wchodzi dwóch uczniów powołanych przez opiekuna SU oraz opiekun SU ustępującej rady.
7. Zadaniem komisji wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania oraz przeprowadzenie wyborów.
8. Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu.
9. Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru trzech osób poprzez postawienie znaku "X" przy nazwisku kandydata.
10. Wyboru uczniowie dokonują na dwóch kartach wyborczych:
a) karta do głosowania na opiekuna SU (załącznik nr 1),
b) karta do głosowania na przewodniczącego, wice-przewodniczacego oraz skarbnika SU (na karcie są dwie kolumny - jedna dotyczy przewodniczącego
i wice-przewodniczącego SU, druga skarbnika)(załącznik nr 2).
11. Przewodniczącym zostaje Kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów wice-przewodniczącym kandydat z drugim wynikiem pod względem otrzymanych głosów.
12. Sekretarzem zostaje Kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
13. Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadza ustępująca rada samorządu uczniowskiego i podaje wyniki do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie nowego składu na tablicy ogłoszeń w ciągu kolejnych 24 godzin.
14. W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.
15. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających
z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych,
a także zachowanie niegodne ucznia.

§5

Inne postanowienia:

1. Rada samorządu współdziała z organizacjami młodzieżowymi i organizacji społecznymi w realizacji zadań.
1. Rada samorządu współpracuje z wychowawcami klas i władzami szkoły uzgadniają z nimi plany pracy i przedsięwzięć.
2. Rada samorządu informują ogół uczniów o swojej działalności i składają im sprawozdania.
4. Zebrania, narady, spotkania itp. wynikające z działalności samorządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

§6

Fundusze samorządu uczniowskiego:

1. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentami funduszów jest rada samorządu w porozumieniu z opiekunem.
2. Fundusze samorządu mogą być tworzone z:
a) kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę,
b) dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,
c) dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
d) Organizacji kiermaszy świątecznych, zdrowej żywności, kartek walentynkowych itp.
e) ze środków przekazywanych przez radę rodziców i inne instytucje;
3. Fundusze samorządu powinny być zdeponowane na rachunku SKO.

§7

Do obowiązków władz szkoły wobec samorządu należy:

1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
2. Zapoznanie szkolnej rady uczniowskiej z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
3. Zapewnianie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu (m.in. udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, niezbędnych środków finansowych) jeżeli uznane jest to z zasadne.
4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętych przez władze szkolne stanowisku.
5. Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.
6. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania środkami finansowymi.
7. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§8

Do obowiązków opiekuna samorządu szkolnego należy:

1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły.
2. Zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządowej działalności młodzieży.
3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
4. Informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
5. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy w jego działalności.
6. Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrekcję szkoły i radę pedagogiczną.

Przewodniczący SU Opiekun SU