Przeskocz do treści

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną o życiu Jana Pawła II

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną
o Janie Pawle II naszym Patronie

Cele konkursu:

* Przybliżenie życia i działalności papieża Jana Pawła II – naszego Patrona
* Rozbudzenie wrażliwości, postaw tolerancji i zdolności do empatii
* Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologia informacyjną
* Kształtowanie umiejętności właściwego doboru informacji

Adresaci:

* Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściszewicach

Zasady uczestnictwa w konkursie:

* Uczestnik konkursu samodzielnie przygotowuje prezentację multimedialną składającą się z 15 - 20 slajdów.
* Praca nie może naruszać praw autorskich.
* Tematem pracy jest pokazanie życia i pracy duszpasterskiej Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II.
* Pracę konkursową należy przesłać na adres e-mailowy szkola.msciszewice@onet.pl w formacie pozwalającym na odtworzenie jej w programie Power Point.
* W prezentacji należy zamieścić informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych (bibliografia).
* W prezentacji uczestnik konkursu podaje imię i nazwisko oraz klasę.
* Prace konkursowe należy przesłać do 16 października 2022 r. na wyżej podany adres z opisem w temacie „Konkurs - Jan Paweł II”.
* Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody ufundowane przez organizatorów.
* Informacje o wynikach konkursu podane będą na stronie internetowej szkoły zsmsci-szewice.pl. Wręczenie nagród 22 października 2022 r.

Kryteria oceny prac:

* zgodność zawartości prezentacji z tematem konkursu
* twórcze podejście i kreatywność w ujęciu treści
* poprawność merytoryczna
* bogactwo zastosowanych narzędzi i efektów
* ogólny wyraz artystyczny pracy

Zadanie publiczne pn. „św. Jan Paweł II naszym wzorem” jest realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice wspólnie z Zespołem Szkół w Mściszewicach. Zadanie to jest współfinansowane przez Powiat Kartuski i Gminę Sulęczyno.