Przeskocz do treści

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „ O ZŁOTE PIÓRO WÓJTA GMINY SULECZYNO 2018”

I. CELE KONKURSU
 podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji;
 wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych;
 rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
 motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii;
 kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia;
 rozbudzanie w uczniach tzw. czujności ortograficznej;
 wdrażanie do zdrowej rywalizacji;
 nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami z innych szkół.

II. ORGANIZACJA KONKURSU
 W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klasy trzeciej SP wyłonieni w drodze konkursu;
 organizatorem konkursu są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP im. Jana Pawła II w Mściszewicach;

Konkurs składa się z dwóch etapów:
I – etap szkolny – przeprowadzają komisje powołane przez dyrektorów w macierzystych szkołach do dnia 30.03.2018 r. i wyłaniają po dwóch mistrzów;
 Protokół ze Szkolnego Konkursu (w załączniku) należy przesłać do ZS w Mściszewicach drogą e -mailową lub listownie do 9 kwietnia 2018 r. na adres:
zsmsciszewice@onet.eu lub ZS w Mściszewicach, ul. Szkolna 5, 83-321 Mściszewice
II – etap międzyszkolny - odbędzie się 24.04.2018 r. w ZS w Mściszewicach, który będzie finałowym i wyłoni mistrza
V Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „O złote pióro Wójta Gminy Sulęczyno 2018”

 KONKURS przeprowadzi Międzyszkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły w ZS w Mściszewicach – Renatę Węsierską.
 Uczestnicy proszeni są o przybycie do ZS w Mściszewicach pół godziny przed rozpoczęciem Konkursu.
 Prace uczestników ( dyktando i karta pracy) zostaną sprawdzone tego samego dnia.
 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wszelkich informacji na temat Konkursu można uzyskać:
a) koordynator Konkursu Wanda Chmurzyńska tel.: 698 671 347
b) sekretariat ( 58) 684 48 12

Cały regulamin dostepny w zakładce KONKURSY