Przeskocz do treści

Zaproszenie do udziału w gminnym konkursie DBI

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

§ 1 CELE KONKURSU
• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU
Zespół Szkół w Mściszewicach, ul. Szkolnej 5, 83-321 Mściszewice.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Sulęczyno.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:

grupa I – uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej,
grupa II – uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

§ 4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
• W konkursie może wziąć udział każda klasa od IV – VIII SP oraz w II kategorii każdy uczeń klas IV-VIII szkoły podstawowej.

KONKURS POLEGA NA:
I kategoria w dwóch grupach wiekowych drużynowo – przygotowanie i wykonanie gazetki ściennej, poglądowej w swojej klasie lub innym miejscu na temat kultury zachowania w sieci. Zdjęcie gazetki z podaniem szkoły i klasy, która ją wykonała proszę przesłać do 7.02.2022 roku
na adres e-mailowy miroslawawarmowska@gmail.com

II kategoria w dwóch grupach wiekowych indywidualnie – stworzenie scenki w programie Scratch3 promującej kulturę zachowania w sieci. Plik z podaniem imienia i nazwiska autora, klasy
i szkoły proszę przesłać do 7.02.2022 roku na adres e-mailowy miroslawawarmowska@gmail.com

We wszystkich kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe za trzy kolejne miejsca, wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

§ 5 KOMISJA POWOŁANA W SZKOLE BĘDZIE OCENIAŁA PRACE POD KĄTEM:
• Pomysłowości i oryginalności
• Kreatywności i stopnia trudności
• Zgodności z tematem

§ 6 TERMIN i ADRES NADSYŁANIA PRAC:
Prace w formie elektronicznej proszę wysłać na adres miroslawawarmowska@gmail.com

do 7 lutego 2022 roku.

§ 7 WYNIKI KONKURSU
O wynikach i terminie rozdania nagród powiadomimy telefonicznie.
Rozdanie nagród nastąpi przed rozpoczęciem ferii zimowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników podanych na pracach na potrzeby prowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane
w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności ogłaszania jego wyników).