Przeskocz do treści

Świetlica, dowozy uczniów do szkoły i odwozy ze szkoły

ROK SZKOLNY 2023/2024
GODZINY PRACY ŚWIETLICY
Opiekun pani Agnieszka Zaworska

Druk do pobrania_KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Harmonogram pracy

Dowozy uczniów do szkoły i odwozy uczniów ze szkoły


Nasze świetlicowe zasady


PLAN PRACY ŚWIETLICY 2020-2021

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY 2020-2021

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W MŚCISZEWICACH

Uchwalony na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.
• Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.
• Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją pracy świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
• Świetlica przeznaczona jest dla uczniów dowożonych oraz tych, którzy pozostają dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

§2. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

• Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach.
• Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce.
• Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu na świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia.
• Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.
• Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie i innych.
• Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
• Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

§3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

• Świetlica działa w dni pracy szkoły według ustalonego planu. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka, w przypadku zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic/ opiekun prawny powinien zawiadomić o tym fakcie nauczyciela-wychowawcę świetlicy.
• Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły.
• Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia są do pobrania na stronie szkoły lub w świetlicy.
• Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy posiadane przez dzieci w świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.
• Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy.
• Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców/ prawnych opiekunów oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/ prawnych opiekunów.
• W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ prawnego opiekuna lub zaznaczenie tej zgody w karcie zgłoszenia do świetlicy.
• Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu przekazania dziecka opiekunowi odwozów lub odbioru dziecka przez rodzica/ prawnego opiekuna, osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia lub samodzielnego wyjścia dziecka, w przypadku uczniów, którzy maja zgodę na samodzielne wyjście. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.
• Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci w świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.
• Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, wychowawca świetlicy lub rodzic/ opiekun może kontaktować się przez e dziennik lub telefonicznie.
• Świetlica wyposażona jest w: materiały papiernicze, gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych w świetlicy. Za rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Uczeń ma prawo do:

• właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu w świetlicy,
• poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczyciela-wychowawcę świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy,
• ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,
• wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
• doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań,
• wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności,
• korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu.

Uczeń jest zobowiązany do:

• przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego,
• przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania,
• respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy,
• zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy,
• przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nie oddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
• dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy,
• ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§5. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

• Regulamin świetlicy.
• Roczny plan pracy świetlicy.
• Tygodniowy rozkład zajęć.
• Ramowy rozkład dnia.
• Dziennik zajęć.
• Karty zgłoszeń.
• Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.

§6. ZADANIA NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

• Opracowanie rocznego planu i tygodniowego rozkładu zajęć.
• Prowadzenie dziennika zajęć.
• Sumienne wypełnianie swoich obowiązków.
• Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.
• Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia.
• Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz na powietrzu.
• Współpraca z Radą Pedagogiczną, psychologiem, pedagogiem oraz rodzicami.
• Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczenia świetlicy.
• Zapoznanie uczniów z wewnętrznym regulaminem świetlicy.
• Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materiałowych świetlicy.
• Informowanie o niewłaściwym zachowaniu uczniów zarówno rodziców jak i wychowawcę.
PROCEDURY COVID-19
• Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
• Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
• Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w izolatce szkolnej i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
• W częściach wspólnych szkoły uczniowie noszą maseczki zasłaniające usta i nos, np. kiedy idą do toalety, biblioteki itd.
• Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
• W świetlicy uczniowie korzystają ze swoich przyborów. Wykonanych prac nie zabierają do domu.
• Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
• Na boisku szkolnym i placu zabaw każda klasa izoluje się od innych grup tam przebywających.
• Ograniczone zostają gry i zabawy kontaktowe.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 roku.